Reddit zmienił regulamin – mowa nienawiści wobec białej większości jest

teraz dozwolona.